Chuyên mục Hỏi Đáp

Hỏi: Sự khác nhau cơ bản giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS) là gì?

Trả lời:

Hiện nay Việt Nam còn thiếu rất nhiều chuẩn mực so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực về nông nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, về nhóm công cụ tài chính, về giá trị hợp lý, về tổn thất tài sản,…. gây khó khăn cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính, cụ thể, Việt Nam còn chưa ban hành 17 Chuẩn mực kế toán cụ thể như sau:

< Chi tiết >

Nội dung dưới đây được tóm tắt theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

Một số nội dung chính trong quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ban hành theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và thông tư hướng dẫn số 41/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2017

Hỏi: Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán

Trả lời:  Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.

Tại khoản 3 Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập quy định: “Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.

<Chi Tiết >

 

 

 

Khái niệm Chuyển Giá

1 Khái niệm:

“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết

Chuyên đề: Chuyển giá

Câu hỏi:

Chào Công ty Tri Thức Việt,

Chúng tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chúng tôi muốn hỏi về các trường hợp phải làm Báo cáo chuyển giá và làm như thế nào, xin tư vấn.

Xin cảm ơn

<Trả lời>

Tin mới

Đang cập nhậtEnglishChinaVietnam