Dịch vụ chuyển giá

Từ khi thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010 có hiệu lực, bắt buột các Doanh nghiệp có giao dịch với các bên có quan hệ liên kết phải thực hiện lập báo xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (gọi tắt là “Chuyển giá”).

Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều lớp đào tạo cho các Kế toán trưởng tại Bình Dương, Hồ Chí Minh, với sự tham gia Chị Nguyễn Thị Hánh – Trưởng phòng nghiệp vụ của Tổng Cục thuế Việt Nam- là một trong những người chủ chốt biên soạn thông tư 66/2010/TT-BTC và các Chuyên gia của Công ty chúng tôi.

Với sự am hiểu sâu sắc nghiệp vụ chuyên môn, sự hỗ trợ của các Chuyên gia cơ quan quản lý thuế, Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ chuyển giá ở Bình Dương, HCM và tất cả các tỉnh thành cả nước Việt Nam với chất lượng cao, mang lại hiệu quả cho khách hàng, cũng như nâng cao uy tín cho Công ty chúng tôi.

Các công việc về thực hiện dịch vụ chuyển giá theo thông tư 41/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 04 năm 2017 hiện nay đang áp dụng như sau:

  • Tư vấn Doanh nghiệp kiểm tra và xác định các bên có quan hệ liên kết;
  • Tư vấn Doanh nghiệp kiểm tra và xác định các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển nhượng hàng hoá, dịch vụ trong quá trình kinh doanh (được gọi chung là giao dịch kinh doanh) giữa các bên có quan hệ liên kết với Doanh nghiệp;
  • Thực hiện phân tích so sánh xác định sự khác biệt trọng yếu giá trong giao dịch giữa các bên độc lập và các bên có quan hệ liên kết phù hợp với giá thị trường;
  • Thu thập cơ sỡ dữ liệu (hoặc mua cơ sở dữ liệu) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá thị trường của sản phẩm trong giao dịch liên kết (áp dụng 1 trong các phương pháp như hướng dẫn tại thông tư số 66/2010/TT-BTC và thông tư số 41/2017/TT-BTC);
  • Tư vấn xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phù hợp với các qui định hiện hành (sau khi điều chỉnh giá trong giao dịch giữa các bên độc lập và các bên có quan hệ liên kết phù hợp với giá thị trường) và hỗ trợ Doanh nghiệp:
  • Lập Báo cáo xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết của Công ty phù hợp thông tư số 66/2010/TT-BTC và thông tư số 41/2017/TT-BTC;
  • Lập các mẫu: số 01, 02, 03, 04 theo quy định tại nghị định 20/2017/NĐ-CP;
  • Lập Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế).
  • Hỗ trợ giải trình số liệu khi Cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra tại Doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng với mức phí dịch vụ tốt nhất cho quý công ty, doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành phố khác.EnglishChinaVietnam