Chuyên mục Tư vấn

Nội dung dưới đây được tóm tắt theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

Một số nội dung chính trong quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ban hành theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và thông tư hướng dẫn số 41/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2017

Khái niệm Chuyển Giá

1 Khái niệm:

“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết

Chuyên đề: Chuyển giá

Câu hỏi:

Chào Công ty Tri Thức Việt,

Chúng tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chúng tôi muốn hỏi về các trường hợp phải làm Báo cáo chuyển giá và làm như thế nào, xin tư vấn.

Xin cảm ơn

<Trả lời>EnglishChinaVietnam