Ban Lãnh đạo Công ty (Cập Nhật Tháng 12/2023)

Ban Lãnh đạo Công ty (Cập Nhật Tháng 12/2023)


Ông Phạm Như Đồng

Chủ tịch HĐTV
Tel: 0918431802
Email: dongpn@trithucviet.com.vn

 

Bằng cấp

 • Cử nhân kinh tế – chuyên ngành kế toán & Kiểm toán
 • Cử nhân Luật
 • Kỹ sư xây dựng
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
 • Kiểm toán viên (CPA)
 • Thẩm định viên về giá
 •  Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế

Kinh nghiệm

 • Ông Phạm Như Đồng đã có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, thẩm định tài chính (FDD), thẩm định thuế (TDD), kiểm soát nội bộ, Quản trị Doanh nghiệp và tư vấn hồ sơ pháp lý.
 • Ông đã trực tiếp tham gia thực hiện và tổ chức quản lý các dịch vụ cho nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Công ty cổ phần, tập đoàn đa quốc gia… hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
 • Ngoài ra, Ông là Trưởng đoàn/tổ trưởng trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều dự án/công trình xây dựng hoàn thành.


Ông Lê Quốc Tuấn

Chủ phần hùn (Partner)
Giám đốc Công ty
Tel: 0914 410816
Email: luanlq@trithucviet.com.vn

Bằng cấp

 • Cử nhân kinh tế – chuyên ngành kế toán & Kiểm toán
 • Kỹ sư xây dựng
 • Kiểm toán viên (CPA)
 • Thẩm định viên về giá
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế

Kinh nghiệm

 • Ông Lê Quốc Tuấn đã có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, kiểm soát nội bộ.
 • Ông đã trực tiếp tham gia và tổ chức thực hiện các dịch vụ cho nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Công ty cổ phần, tập đoàn, … hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
 • Ông đã làm Trưởng đoàn kiểm toán nhiều dự án/công trình xây dựng hoàn thành.


Bà Tô Thị Bích Trâm

Chủ phần hùn (Partner)
Tel: 0917 077749
Email: tramto@trithucviet.com.vn

 

Bằng cấp

 • Kỹ sư máy tính (Computer Science & Engineering)
 • Thạc sĩ thương mại (Australia) – chuyên ngành Tài chính.
 • Kiểm toán viên (CPA)
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế

Kinh nghiệm

 • Bà Tô Thị Bích Trâm đã có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, quản trị Doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tư vấn hồ sơ pháp lý.
 • Bà đã trực tiếp tham gia và tổ chức thực hiện các dịch vụ cho nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Công ty cổ phần, tập đoàn đa quốc gia… hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
 • Ngoài ra, Bà đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều dự án/công trình xây dựng hoàn thành.


Ông Trần Ngọc Giang

Giám đốc tư vấn & thuế
Tel: 0935 482679
Email:giangtn-audit@trithucviet.com.vn

 

Bằng cấp

 • Cử nhân kinh tế – chuyên ngành kế toán & Kiểm toán
 • Kiểm toán viên (CPA)
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế

Kinh nghiệm

 • Ông Trần Ngọc Giang đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực: Kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, tư vấn thuế, thẩm định thuế (TDD), tư vấn lập báo cáo xác định giá thị trường trong giao dịch với các bên có quan hệ liên kết (chuyển giá).
 • Ông đã trực tiếp tham gia thực hiện các dịch vụ cho nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Công ty cổ phần,… hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh.


Ông Lê Văn Phi

Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
Tel: 0909 347245
Emai:philv-audit@trithucviet.com.vn

 

Bằng cấp

 • Cử nhân kinh tế – chuyên ngành kế toán & Kiểm toán
 • Cử nhân Luật kinh tế
 • Kiểm toán viên (CPA)
 • Thẩm định viên về giá
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế

Kinh nghiệm

 • Ông Lê Văn Phi đã có hơn 11 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia tổ chức công tác kiểm toán (theo VAS, IFRS), tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, tư vấn pháp lý, quản lý rủi ro,… cho nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Công ty cổ phần,… hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
 • Ngoài ra, Ông là Tổ trưởng phụ trách pháp lý trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều dự án/công trình xây dựng hoàn thành.


Bà Trương Thị Thu Hiền
Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Tel: 091 471 2074
Email:hienttt-audit@trithucviet.com.vn

 

Bằng cấp

 • Cử nhân kinh tế – chuyên ngành kế toán & Kiểm toán
 • Thạc sĩ Tài chính.
 • Kiểm toán viên (CPA)
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế

Kinh nghiệm

 • Bà Trương Thị Thu Hiền đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, quản trị Doanh nghiệp, và quản trị rủi ro, thẩm định tài chính (FDD), thẩm định thuế (TDD),… cho nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Công ty cổ phần, tập đoàn đa quốc gia, hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
 • Ngoài ra, Bà đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều dự án/công trình xây dựng hoàn thành trên khắp cả nước.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam