Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Nhiều tổ chức, đặc biệt là công ty vừa và nhỏ (SMEs), tập trung vào các vấn đề ngắn hạn, chẳng hạn như giảm chi phí và rủi ro tài chính hiện hành, nhưng nó cũng không kém phần quan trọng để xem xét các cơ hội cải thiện hiệu suất sẽ thúc đẩy tăng trưởng và hoạt động hiệu quả lâu dài và tạo ra một vị trí cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất và hiệu quả của các doanh nghiệp bằng cách kiểm tra tất cả mọi thứ từ quản lý cơ bản và quy trình kinh doanh có tác động lớn nhất đến ngày tổ chức của bạn, chỉ đạo tương lai của bạn và cơ hội  tăng trưởng.

Bất cứ điều gì trong tầm nhìn của bạn, kế toán và hệ thống kiểm soát cần phải được thay đổi để phù hợp với nó. TTV có thể giúp bạn thiết kế và cải thiện và sắp xếp hệ thống của bạn để đáp ứng nhu cầu, dự đoán các vấn đề và tìm ra giải pháp. Đó là việc đảm bảo rằng những ý tưởng sáng tạo của bạn có ý nghĩa về mặt tài chính.

Tri Thức Việt cung cấp cho bạn những gì ?

  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp; văn phòng đại diện;
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động;
  • Tư vấn lập hồ sơ chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
  • Dịch vụ sáp nhập, chia tách, tái cấu trúc Doanh nghiệp;
  • Tư vấn định giá/ước tính giá trị doanh nghiệp;
  • Dịch vụ thẩm định tài chính (FDD) trong phạm vi giới hạn (Thông tin chi tiết về giao dịch; Đánh giá tình hình tài chính; Cam kết, dự phòng và kiện tụng; Giao dịch với bên liên quan; Tài sản;…);
  • Dịch vụ thẩm định thuế (TDD) trong phạm vi giới hạn (Tình trạng tuân thủ thuế; Các khoản nợ thuế còn nợ và nợ tiềm tàng;…).EnglishChinaVietnam