Thực hiện cưỡng chế nợ thuế

Thực hiện cưỡng chế nợ thuế

Thành tích thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 vượt 7,2% dự toán của ngành Thuế có sự đóng góp không nhỏ của công tác quản lý nợ thuế khi số nợ đọng thu được là  32.055 tỷ đồng – đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Tuy nhiên, ngành Thuế nhận định tổng số tiền thuế nợ trên tổng thu vẫn còn cao…

Kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế

Tổng cục Thuế chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế với các trường hợp chây ỳ thực hiện nghĩa vụ

Nợ thuế giảm 5,7% nhưng vẫn cao so với tổng thu

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2018, Tổng cục đã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Giao chỉ tiêu thu nợ, nợ thuế từ cấp Tổng cục cho đến từng bộ phận tham gia trực tiếp thực hiện quy trình quản lý nợ, nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp cũng như các bộ phận trong cơ quan thuế đối với công tác quản lý nợ. Tổng cục Thuế cũng đã tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế.

Kết quả là, năm 2018, đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế (NNT) đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Báo cáo cũng cho biết, tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 giảm  xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2018. Thu tối thiểu 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017. Tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh,  các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017 trước ngày 31/3/2018.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, mặc dù tổng số tiền thuế nợ có khả năng thu tính đến 31/12/2018 so với thời điểm 31/12/2017 đã giảm 5,7%, nhưng tổng số tiền thuế nợ trên tổng thu vẫn còn cao.

Giải pháp mạnh

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế vẫn là một trong các  giải pháp mà ngành Thuế tập trung triển khai trong năm 2019. Theo đó, cơ quan thuế các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phương án xử lý nợ đọng thuế đã xây dựng, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra đôn đốc thu tiền thuế nợ đối với toàn ngành nhằm thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ.

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của NNT đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp NSNN để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp tháng 5/2019 để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

Trong năm 2019, Tổng cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo, giám sát việc phân loại tiền thuế nợ, theo các tiêu chí phân tích nợ thuế đảm bảo việc phân loại phải  đầy đủ hồ sơ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, của từng trường hợp nợ thuế.

Đồng thời kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp phải cưỡng chế, công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam