Những thay đổi của Doanh nghiệp Kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Những thay đổi của Doanh nghiệp Kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán Es-GLocal xin chia sẻ Những thay đổi của Doanh nghiệp Kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính đang áp dụng theo Luật Kiểm toán độc lập mới nhất hiện nay.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có thay đổi về những nội dung sau đây, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

  1. Danh sách kiểm toán viên hành nghề;
  2. Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 và Điều 31 của Luật Kiểm toán độc lập;
  3. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;
  4. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;
  5. Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
  6. Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
  7. Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam