Không phải kê khai và nộp thuế khi tái nhập khẩu hàng hóa

Không phải kê khai và nộp thuế khi tái nhập khẩu hàng hóa

DN nhập nguyên liệu theo loại hình sản xuất XK đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) khi NK nguyên liệu, vật tư đã XK nhưng hàng hóa phải tái nhập trở lại Việt Nam thì không phải là hàng hóa NK lần đầu vào Việt Nam, do đó, không phải kê khai, nộp thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT khi tái nhập.

CBCC Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hàng hóa NK.

Đó là trả lời Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc hàng sản xuất XK có thuế TTĐB trong trường hợp Công ty cổ phần rượu Bình Tây.

Phân tích về chính sách hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, về thuế NK, tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa XK phải tái nhập được hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK;”. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế được quy định tại Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thì: “Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã XK, trong đó quy định các hình thức tái nhập hàng hóa đã XK nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm: Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất; Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa; Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài); Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Cơ quan Hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định”.

Về thuế TTĐB, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 1 Điều 8 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định:“Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau: Hàng tạm NK, tái XK; Hàng hóa là nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng XK; Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế XK”.

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hóa là nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng XK được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa thực tế XK.

Việc hoàn thuế TTĐB theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế XK và thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng NK được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế NK theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK”.

Bên cạnh đó, còn là căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Thuế ttđb và Luật Quản lý thuế; Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC  của Bộ Tài chính và  Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần rượu Bình Tây nhập nguyên liệu theo loại hình sản xuất XK, công ty đã nộp thuế TTĐB khi NK nguyên liệu, vật tư đã XK nhưng hàng hóa phải tái nhập trở lại Việt Nam do không phải là hàng hóa NK lần đầu vào Việt Nam, do đó, DN không phải kê khai, nộp thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT khi tái nhập.

Đối với số tiền thuế TTĐB, Công ty đã nộp khi NK nguyên liệu, vật tư, do sản phẩm đã XK ra nước ngoài nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam nên không đủ cơ sở để hoàn lại số tiền thuế TTĐB. Sau khi tái nhập nếu Công ty tiếp tục XK thì được hoàn lại số tiền thuế TTĐB đã nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp sau khi tái nhập Công ty bán hàng hóa vào thị trường nội địa thì phải kê khai nộp thuế NK theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NNĐ-CP; kê khai nộp thuế TTĐB ở khâu bán ra theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu, vật tư NK lần đầu theo tờ khai nhập sản xuất XK được khấu trừ ở khâu bán ra theo quy định tại Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế); kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam