Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH – Không bao gồm thưởng đánh giá kết quả hàng nămEnglishChinaVietnam