Thêm 61 thủ tục tham gia Cơ chế một cửa

Thêm 61 thủ tục tham gia Cơ chế một cửa

Tính đến cuối tháng 1-2019, cả nước có 173/250 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. 

Qua đó, đã có gần 1,9 triệu hồ sơ của 27.000 doanh nghiệp được tiếp nhận, giải quyết qua một cửa quốc gia. Nhìn chung, năm qua các bộ ngành đã có sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Trong số các bộ ngành thực hiện kết nối thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia thì Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành 100% kế hoạch. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành kết nối 75/75 thủ tục; trong đó, lĩnh vực đường bộ là 65 thủ tục, hàng hải 6 thủ tục, đường thủy nội địa 4 thủ tục.

Chỉ tiêu đặt ra là đến năm 2020 phải kết nối đạt 250 thủ tục; trong đó, chỉ tiêu năm 2019 phải kết nối 61 thủ tục (có 18 thủ tục của năm 2018 chuyển sang). Bên cạnh việc triển khai tại các cảng biển, cảng thủy nội địa, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các bộ ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng hàng không quốc tế trên cả nước.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam