Sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp

Sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiếp tục cập nhật Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tờ trình Dự thảo Luật, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh 3 lý do cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các luật này sau khoảng 4 năm thi hành. Một là, mặc dù đã có nhiều cải cách theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng một số quy định của Luật Đầu tư còn thiếu tính khả thi, minh bạch và hiệu quả. Đó là quy định của Luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn một số nội dung chưa đầy đủ, dẫn đến cách hiểu không thống nhất trong quá trình thực hiện; chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ việc đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định của Luật; Luật Đầu tư và một số luật có liên quan chưa có công cụ cần thiết để sàng lọc, thu hút nhà đầu tư thật sự có năng lực thực hiện dự án đầu tư có chất lượng cao…

Hai là, một số nội dung của Luật Doanh nghiệp cần được tiếp tục cải thiện để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thành lập, tổ chức quản trị doanh nghiệp, nâng cao mức độ an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư.

Ba là, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cần được tiếp tục hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường kinh doanh Việt Nam.

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho mọi người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút các nguồn vốn đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu thực hiện cam kết hội nhập của Việt Nam.

Trước đó (ngày 16/1/2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố bản Dự thảo Luật lần đầu để lấy ý kiến đóng góp, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị… về nội dung này.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam