Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ

Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ

Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ… là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tuần từ 25/2 – 1/3.

Chỉ đạo nổi bật: Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ

Ảnh minh họa.

Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị
Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 05/CT-TTg yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền hợp lý, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo sự chủ động tối đa cho các địa phương; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị; hoàn thành việc lập cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong năm 2019.
Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ. Cụ thể, về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Nghị định mới quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Nghị định số 20/2019/NĐ-CP cũng quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe tương tự (ô tô) và xe máy quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định này (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.
Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tại Quyết định 213/QĐ-TTg  ngày 21/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ
Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ KTXH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và là năm thứ 9 thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020. Bên cạnh nhiều thời cơ, vận hội, chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng.
Việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng để tạo nền tảng tiếp tục hoàn thành kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm để đất nước bước sang giai đoạn mới – thực hiện chiến lược 10 năm giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH để trở thành 1 nước cơ bản công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam