Sách thuế đối với mặt hàng ca nô nhập khẩu

Sách thuế đối với mặt hàng ca nô nhập khẩu

Theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, mặt hàng ca nô được phân loại vào nhóm 89.03 đều có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%. Nếu DN nhập khẩu từ Trung Quốc, hàng hóa đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Nghị định số 153/2017/NĐ-CP, được áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt 0%.

Mặt hàng ca nô nhập khẩu có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%.
Nội dung được Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Thái (Công ty) hỏi về mức thuế nhập khẩu mặt hàng ca nô.

Theo Tổng cục Hải quan, việc xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu được dựa trên mã số phân loại của hàng hóa. Tuy nhiên, thông tin Công ty cung cấp về mặt hàng chưa đủ cơ sở để xác định mã số cụ thể của hàng hóa.

Theo quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng ca nô được phân loại vào nhóm 89.03 “Du thuyền hạng nhẹ và các loại tàu thuyền khác phục vụ nghỉ ngơi, giải trí hoặc thể thao; thuyền dùng mái chèo và ca nô.”

Tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, các mặt hàng được phân loại vào nhóm 89.03 (trong đó có ca nô) đều có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%.

Mặt hàng của Công ty được nhập khẩu từ Trung Quốc, do vậy, căn cứ Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018-2022, nếu mặt hàng của Công ty đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Nghị định số 153 nêu trên được áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt 0%.

Về thuế GTGT, căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, mặt hàng ca nô nhập khẩu có thuế suất thuế GTGT 10%.

Đối với việc tính Thuế tiêu thụ đặc biệt, theo quy định tại Tiết e Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014, du thuyền chịu Thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, thông tin về mặt hàng nhập khẩu do Công ty cung cấp không đủ để xác định có phải là một loại du thuyền hay không, do vậy (cơ quan Hải quan) không đủ cơ sở để xác định mặt hàng nêu trên có hay không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam