Miễn thủ tục gửi thang bảng lương

Miễn thủ tục gửi thang bảng lương

Điều 93 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động (NLĐ) trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. 

Được miễn thủ tục gửi thang bảng lương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo Nghị định 121/2018/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp của chị Hân phải xây dựng thang lương, bảng lương để làm cơ sở trả lương cho NLĐ nhưng không cần phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam