19/08/2016 – CV 11602.BTC-TCT – V.v triển khai thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoánEnglishChinaVietnam