Chuyển từ hạch toán độc lập sang phụ thuộcEnglishChinaVietnam