Bản tin văn bản pháp luật tháng 09 năm 2016

Bản tin văn bản pháp luật tháng 09 năm 2016

BẢN TIN NGHIỆP VỤTHÁNG 9 NĂM 2016
A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH  CHÍNH PHỦ
1. Nghịđịnh số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 Quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu – Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Đối tượng chịu thuế, Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp. – Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.  BỘ TÀI CHÍNH
2. Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2016 Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. – Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. – Hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp khi thực hiện dự án đầu tư khác) của Chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước trong trường hợp Chủ đầu tư này đã nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất được xây dựng nhà ở xã hội. – Xác định tiền sử dụng đất mà người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải nộp Ngân sách nhà nước khi được phép bán nhà ở xã hội. Thông tư này có hiệu lực kể từngày 15 tháng 11 năm 2016.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN – TRẢLỜI  TỔNG CỤC THUẾ
3. Số 4045/TCT-KK ngày 06 tháng 9 năm 2016 V/v khai, nộp thuế GTGT – Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam (trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai) có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2010 đến nay và Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung (trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng) có hoạt động thi công vãng lai tại tỉnh Hà Tĩnh từtháng 8/2010 đến tháng 12/2014. Công ty đã khai, nộp toàn bộ số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế giá trịgia tăng vãng lai phát sinh tại tỉnh Hà Tĩnh. – Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại Hà Tĩnh đãđược Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung khai, nộp tại tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính thuộc niên độ ngân sách từ 2015 trở về trước đã được quyết toán, các cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại.
4. Số 4076/TCT-TNCN ngày 08 tháng 09 năm 2016 V/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân Trường hợp ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble sang Việt Nam làm việc và đã quyết toán về nước năm 2011. Sau đó, năm 2013 ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble quay trở lại Việt Nam làm việc tại Trụ sở điều hành Công ty Shefl Drilling International Inc thì Trụ sở điều hành Công ty Shefl Drilling International Inc căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble được ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).
5. Số 4100/TCT-CS ngày 09 tháng 09 năm 2016 V/v chính sách thuế – Công ty TNHH may thêu Thuận Phương có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty có thành lập Chi nhánh sản xuất, gia công tại tỉnh Long An là cơ sở hạch toán kế toán phụ thuộc, Chi nhánh Long An sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của Công ty và chuyển về Công ty tại TP. Hồ Chí Minh để xuất khẩu. Đối với các hợp đồng nhận gia công (giặt, in, thêu), Công ty trực tiếp ký hợp đồng nhận gia công và thu tiền gia công của khách hàng, Công ty chỉ định Chi nhánh tại Long An thực hiện việc gia công, sau đó trả lại sản phẩm đã hoàn thành gia công cho Công ty mẹ để giao cho khách hàng. Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, việc hạch toán kế toán và kê khai thuếGTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; kê khai thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. – Công ty TNHH may thêu Thuận Phương uỷ quyền cho Chi nhánh tỉnh Long An ký hợp đồng lao động với người lao động nhưng Công ty TNHH may thêu Thuận Phương chi trả tiền lương cho người lao động thì Công ty TNHH may thêu Thuận Phương phải có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

6. Số 4265/TCT-CS ngày 16 tháng 9 năm 2016 V/v Chính sách thuế TNDN Trường hợp Công ty CP thức ăn chăn nuôi Rico Tây Ninh cho rằng Quyết định số 3052/QĐ-CT ngày 18/7/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.
7. Số 4262/TCS-CS ngày 16 tháng 09 năm 2016 V/v: chính sách thuế Trường hợp Công ty TNHH RRR Development – ASIA kết thúc năm tài chính 2015, sau khi hoàn thành các thủ tục Quyết toán thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, vẫn còn một số dư lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được chuyển về cho nhà đầu tư là Công ty RRR Development Co.; Công ty RRR Development Co. vẫn còn một số dư nợ chưa thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu cho Công ty TNHH RRR Development – ASIA thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số 9201/CT-TT&HT. Đề nghị Cục Thuế căn cứ cụ thể thực tế hồsơ thanh toán cấn trừ công nợ của Công ty để xử lý phù hợp quy định pháp luật.
8. Số 4317/TCT-KK ngày 19 tháng 09 năm 2016 V/v kê khai thuế GTGT Trường hợp Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp D2D được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất khu công nghiệp thì quyền sử dụng đất được giao thuộc về Công ty. Khi Công ty chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng, cho khách hàng thuê đất thì: – Phần doanh thu thu được từ chuyển quyền sử dụng đất là doanh thu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và kê khai vào chỉ tiêu doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên. – Phần doanh thu thu được từ bán cơ sở hạ tầng, tài sản trên đất (nếu có), cho thuê đất, thuê tài sản thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10% và kê khai vào chỉ tiêu doanh thu, thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32], [33] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên. – Số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kê khai khấu trừ.
9. Số 4402/TCT-CS ngày 22 tháng 09 năm 2016 V/v: thuế GTGT Công ty hoạt động lĩnh vực Dệt may, chuyên may các mặt hàng thời trang để xuất khẩu, Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại “Tặng, chào mẫu” sản phẩm do Công ty sản xuất cho khách hàng trong nước và nước ngoài thì đề nghị Công ty liên hệ với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định chương trình khuyến mại tặng, chào mẫu sản phẩm nêu trên của Công ty có thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thương mại không? Trên cơ sở kết quả xác định của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT, hoá đơn đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT và lập hoá đơn GTGT đối với hàng hoá tặng, chào mẫu cho khách hàng theo quy định.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam