Bản tin Văn bản pháp luật tháng 08 năm 2016

Bản tin Văn bản pháp luật tháng 08 năm 2016

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 8 NĂM 2016

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH  BỘ TÀI CHÍNH
1. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế – Thuế giá trịgia tăng: + Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%. + Cơ sở kinh doanh nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. + Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ. + Hoàn thuếGTGT đối với dựán đầu tư. + Hoàn thuếđối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. + Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trịgia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. – Quản lý thuế: + Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,03%/ngày được nộp dần. + Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày. – Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụđặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN – TRẢLỜI  TỔNG CỤC THUẾ
2. Số 3420/TCT-TNCN ngày 01 tháng 8 năm 2016 V/v Cấp MST người phụ thuộc – Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trởlên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân (CMND) theo quy định. Do đó, để đảm bảo tính duy nhất trong quản lý MST NPT, tránh kê khai trùng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với người phụ thuộc là con trên 15 tuổi bắt buộc phải có bản chụp CMND và khi cấp MST NPT tại ứng dụng quản lý thuế (TMS) đối với người phụ thuộc là con trên 15 tuổi bắt buộc phải nhập số CMND. – Trường hợp người phụ thuộc là con đang theo học tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trởlên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế, trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sỹ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế.

3. Số 3415/TCT-KK ngày 01 tháng 08 năm 2016 V/v hoàn thuếđối với dựán đầu tư Trường hợp Công ty TNHH Daesun Vina (Công ty) có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết trên Tờ khai 01/GTGT (âm liên tục từ quý IV/2015 đến quý I/2016) là -5.102.188.784 đồng và có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết trên Tờ khai 02/GTGT (từ quý I/2015 đến quý III/2015) là -4.822.439.121 đồng. Từ quý IV/2015 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động và đã phát sinh doanh thu thì Công ty khôngđủđiều kiện hoàn thuếđối với dựán đầu tư.

4. Số 3426/TCT-HTQT ngày 02 tháng 08 năm 2016 V/v xác định cơ sởthường trú để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% – Thực tế JFE Nhật Bản không trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng hoá (thép) tại Việt Nam. Theo đó, JFE Nhật Bản chỉ bán trực tiếp duy nhất cho các Công ty chuyên kinh doanh thương mại mặt hàng này tại Nhật Bản (gọi là “Trading House” hay TH), sau đó các công ty này sẽ bán lại thép cho các công ty/thị tại Việt Nam. – Trường hợp JFE Việt Nam chỉ cung cấp cho JFE Nhật Bản các dịch vụ mang tính chất là các hoạt động chuẩn bị hoặc phụ trợ nêu trên thì chưa đủ cơ sở khẳng định JFE Nhật Bản có cơ sởthường trú (CSTT) tại Việt Nam.

5. Số 3544/TCT-DNL ngày 09 tháng 08 năm 2016 V/v xuất hoá đơn GTGT khi thực hiện cung ứng dịch vụ – Ngày lập hoá đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hoá đơn là ngày thu tiền. – Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức không thực hiện việc xuất hoá đơn giá trị gia tăng ngay trong ngày thu tiền khi thực hiện cung ứng dịch vụ cho Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Nguyên Phát- Long An thì Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức vi phạm quy định theo hướng dẫn tại Khoản 2.a Điều 16 Chương III, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

 

6. Số 3576/TCT-CS ngày 10 tháng 08 năm 2016 V/v Kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài – Trường hợp các bên Liên danh thành lập ra ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hoá đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành Liên danh hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này. – Căn cứcác quy định và trường hợp nêu trên, Công ty TNHH MTV vật tư và XNK hoá chất và Công ty cổ phần Máy công nghiệp REAMAC có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thay các nhà thầu nước ngoài trong liên danh theo quy định.

7. Số 3706/TCT-KK ngày 17 tháng 08 năm 2016 V/v triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế – Nâng cấp các mẫu Thông báo gửi cho người nộp thuế: Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cá nhân, Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc, Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập, Thông báo danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuếqua cơ quan chi trả thu nhập,… – Về sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức và cá nhân. – Về công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và người nộp thuế khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm 1c, điểm 1d Điều 29 Thông tư số 95/2016/TT-BTC…

8. Số 3889/TCT-CS ngày 29 tháng 08 năm 2016 V/v chính sách thuế TNDN Các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từtheo quy định của pháp luật.

9. Số 3961/TCT-KK ngày 30 tháng 08 năm 2016 V/v Hoàn thuế GTGT dựán đầu tư – Trong giai đoạn đầu tư, Nhà máy chưa đi vào hoạt động (trước tháng 10/2015): Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc khai thuế giá trịgia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị… – Việc bàn giao số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết cho Chi nhánh được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dẫn một sốvướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồsơ khai thuế.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam