31/08/2016 – CV 12166.BTC-TCHQ – V.v Triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuEnglishChinaVietnam