Bộ Tài chính bãi bỏ 03 TT về thuế xuất, nhập khẩu

Bộ Tài chính bãi bỏ 03 TT về thuế xuất, nhập khẩu

Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Từ ngày 1/12/2018, Bộ Tài chính bãi bỏ 03 thông tư về thuế xuất, nhập khẩu. Nguồn: internetTừ ngày 1/12/2018, Bộ Tài chính bãi bỏ 03 thông tư về thuế xuất, nhập khẩu. Nguồn: internet

Theo đó, từ ngày 1/12/2018, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, bao gồm:

Một là, Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Hai là, Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện.

Ba là, Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorVietnamChinaEnglish