Bản tin văn bản pháp luật tháng 11 năm 2017

Bản tin văn bản pháp luật tháng 11 năm 2017

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 11 NĂM 2017

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

• CHÍNH PHỦ

1. Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử Bổ sung vào Phụ lục I Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, như sau: STT ICAO Tên Tên (tiếng Anh)
1 AUS Ô-xtơ-rây-lia Australia
2 ARE Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất United Arab Emirates 3 CAN Ca-na-đa Canada
4 IND Cộng hoà Ấn Độ India
5 NLD Vương quốc Hà Lan Netherland
6 NZL Niu Di-lân New Zealand

2. Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Thủ tục “Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”: Bỏ thành phần hồ sơ giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLTBYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. – Thủ tục “Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế”: Bỏ thành phần hồ sơ là giấy khai sinh; sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú được quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
• BỘ TÀI CHÍNH

3. Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính – Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế và Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2017 và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

4. Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2017 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính – Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế và Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế: – Đề nghị sử dụng hoá đơn tự in, đặt in – Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in – Thông báo phát hành hoá đơn đặt in/hoá đơn tự in/hoá đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hoá đơn điện tử Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN – TRẢ LỜI

• BỘ TÀI CHÍNH

5. Số 14881/BTC-CST ngày 03 tháng 11 năm 2017 V/v chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp – Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân (Công ty Hồng Ngân) thực hiện điều chuyển tài sản để sáp nhập vào Công ty Sài Đồng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì Công ty Hồng Ngân không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và không phải xuất hoá đơn GTGT. – Khi thực hiện sáp nhập Công ty Hồng Ngân vào Công ty Sài Đồng, Công ty Hồng Ngân thực hiện quyết toán thuế đến thời điểm sáp nhập và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định (số liệu quyết toán thuế theo giá trị sổ sách hiện hữu, không phải thực hiện đánh giá lại tài sản khi quyết toán thuế).
• TỔNG CỤC THUẾ

6. Số 5206/TCT-CS ngày 10 tháng 11 năm 2017 V/v Hoá đơn GTGT – Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. – Trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn) tài trợ xe cứu thương hiệu Toyota Hiace cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn theo đúng quy định thì BIDV Bắc Kạn thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

7. Số 5212/TCT-KK ngày 13 tháng 11 năm 2017 V/v hoàn thuế giá trị gia tăng – Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần PPI, trong kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng 9/2012 đến quý 2/2016: trong đó từ quý I/2014 đến hết quý 2/2016 Công ty không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp (Năm 2014 là 1.652.318.919 đồng; năm 2015 là 1.732.417.226; năm 2016 là 1761.380.644 đồng), phát sinh thuế giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ mua vào số tiền 63.998.129 đồng. Đồng thời, Biên bản kiểm tra trước hoàn thuế ngày 09/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh không xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ mua vào không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng. – Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty cổ phần PPI không đủ điều kiện xét hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

8. Số 5232/TCT-CS ngày 13 tháng 11 năm 2017 V/v: mẫu 06/GTGT Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát đã thành lập từ năm 2012 và từ khi thành lập đến năm 2016 Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; theo phản ánh, cuối năm 2016, Công ty chậm nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nhưng thực tế trong năm 2017, Công ty đã sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng để xuất cho các khách hàng khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn để Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
9. Số 5249/TCT-TNCN ngày 15 tháng 11 năm 2017 V/v chính sách thuế TNCN Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam (Công ty) có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hoá đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

10. Số 5352/TCT-KK ngày 21 tháng 11 năm 2017 V/v: Xử lý tiền chậm nộp Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định của kỳ trước đó làm giảm số thuế phải nộp thì tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được xác định theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế bổ sung. Tiền phạt chậm nộp đã tính trước đó (từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế chính thức đến thời điểm người nộp thuế khai hồ sơ khai thuế bổ sung) không thực hiện tính lại trừ trường hợp khai bổ sung quyết toán năm hướng dẫn tại tiết a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorVietnamChinaEnglish